Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Mac Gek Groningen

 

1. DEFINITIES

Mac Gek Groningen: wordt vanaf hier aan gerefereerd als MacGek

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van MacGek koopt voor privégebruik.
Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.
Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van MacGek.
Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover MacGek verbindt, zoals apparatuur, software en/of supplies.
Diensten: de door of namens MacGek, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, educatie en onderhoud.
Software: computerprogrammatuur.
Occasions: tweedehands producten.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door MacGek aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet- consumenten dan wordt dat vermeld.
2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van MacGek. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door MacGek aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4 MacGek behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3. AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN

3.1 Alle door MacGek gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende dertig dagen van offertedatum.
3.2 Voor niet-consumenten zijn de door MacGek genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient MacGek in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
3.3 Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient MacGek in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.
3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
3.5 Indien MacGek door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is MacGek gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MacGek op betaling door de koper van de reeds door MacGek verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal MacGek alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van MacGek is sprake, indien MacGek verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van MacGek, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van MacGek aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is MacGek op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
3.6 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. MacGek aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt. MacGek is vrij om – binnen haar normale bedrijfsuitoefening – orders te accepteren of te weigeren.
3.7 De door MacGek gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door MacGek en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.
3.8 Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van MacGek gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door MacGek. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres Turftorenstraat 7A, (9712BL) Groningen de plaats van aflevering zijn.

4. KOOPPRIJS EN BETALINGEN

4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald:
a. Indien de order door MacGek is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;
b. indien de order door MacGek op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van MacGek, die van kracht zijn op de datum van de order.
4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is MacGek gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. MacGek is geheel vrij in de keuze van transport. MacGek is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.
4.4 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. MacGek is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
4.5 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is MacGek gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.
4.6 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is MacGek, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is MacGek, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
4.7 Indien MacGek na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,–. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
4.8 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van MacGek niet het recht op verrekening of opschorting.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van alle door MacGek aan koper geleverde producten blijft bij MacGek, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens MacGek heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens MacGek is nagekomen.
5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MacGek te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is MacGek zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient MacGek tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

6. AANVAARDING EN BEDENKTIJD BIJ KOOP OP AFSTAND

6.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door MacGek geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
6.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan MacGek binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
6.3 Consumenten dienen MacGek binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
6.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft MacGek de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor MacGek redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is MacGek met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
6.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door MacGek, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. MacGek mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. De details en nadere informatie met betrekking tot het recht van ontbinding gedurende de bedenktijd zijn beschreven in de bijlage: “consumenten en koop op afstand”, welke bijlage is bijgevoegd.

7. GARANTIES

7.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert MacGek dat de door haar geleverde producten gedurende zes maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal MacGek of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het product aan MacGek is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan MacGek gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.
7.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan MacGek is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.
7.3 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.) geeft MacGek garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
7.4 Occasions worden door MacGek aan koper verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor door MacGek geleverde occasions, garandeert MacGek niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van occasions met een verkoopprijs van EUR 150,- of meer garandeert MacGek dat deze vrij zijn van gebreken gedurende drie maanden na aflevering. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal MacGek het product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar keus terugnemen en de koopprijs aan koper restitueren, mits het product aan MacGek is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De aansprakelijkheid van MacGek is beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen.

8. DIENSTEN

8.1 Indien MacGek diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.
8.2 MacGek spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. MacGek behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door koper aanvaard is, behoudt MacGek zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.
8.3 Indien naar het oordeel van MacGek derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.
8.4 MacGek spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. MacGek is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.
8.5 De koper dient MacGek op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat MacGek de diensten kan verlenen.
8.6 De koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat MacGek de diensten uitvoert.
8.7 MacGek zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.
8.8 Indien de koper al dan niet op basis van garantie MacGek opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van MacGek. De koper zal alsdan MacGek vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.
8.9 Indien er sprake is van meerwerk is MacGek gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door MacGek aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door MacGek.
8.10 Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is MacGek gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is MacGek gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. MacGek is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.
8.11 MacGek hanteert buiten de stadsgrenzen van Groningen voorrijkosten. De voorrijkosten worden als reistijd in rekening gebracht met een minimum van vijftien minuten.
8.12 indien de koper zijn afspraak wil verplaatsen of annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren met MacGek te worden gecommuniceerd. MacGek houdt zich bij uitblijven van communicatie het recht voor de ingeplande tijd aan de koper in rekening te brengen.

9. VRIJWARINGEN

9.1 De koper vrijwaart MacGek voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen MacGek en de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt.
9.2 Indien de koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde softwareproducten of andere producten – waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten – berusten uitsluitend bij MacGek en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door MacGek vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van MacGek.
10.3 De koper heeft het recht een reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar.
10.4 MacGek behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 MacGek is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan MacGek voor het product of de dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door MacGek of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.
11.2 MacGek aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door MacGek binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van MacGek op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat MacGek gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Leeuwarden bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en MacGek is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

13. DIVERSEN

13.1 De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 

Datum laatste wijziging: 8-11-2016